20200504_131607

Afvalwater industrie

Wereldwijd nemen industriële activiteiten toe. Dit komt door de sterke expansie van de wereldbevolking, de sterke groei van de wereldeconomie en de toenemende wereldwijde verstedelijking. Dit alles leidt tot een toegenomen vraag naar industrieel water. Ongeveer 90 procent van dit water wordt weer onbehandeld in het milieu achter gelaten. Voor de lange termijn moet deze ontwikkeling worden aangepakt, om aan internationale standaarden te voldoen omtrent duurzaamheid en een milieuvriendelijke productie. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan dat de kosten van lozingen toenemen, waardoor hergebruik van water economisch interessant wordt.

Gebruik van een afwaterzuivering voor de industrie

Voor industriële toepassingen zijn waterschappen soms direct of indirect betrokken bij de voorziening van water. Dit gebeurd meestal door deelname aan samenwerkingsverbanden voor winning en behandeling van afvalwater voor industrieel gebruik, ofwel hergebruik van afvalwater. Naast de voorzieningen van water voor de industriële toepassingen, zijn het industriële bedrijven die het water verbruiken voor industriële doeleinden. Water wordt in de industrie gebruikt als bestanddeel van het product en/of gebruikt in processen zoals koelwater, spoelwater en ketelwater. De grootste verbruikers onder deze industriële bedrijven zijn bedrijven uit de chemische sector, raffinaderijen, de basismetaalindustrie, de voedingsindustrie en de papier- en grafische industrie.

BUWATEC levert de infrastructuur van een waterzuivering

Voor de industriële bedrijven levert BUWATEC watertanks die onderdeel zijn van waterbehandeling processen en verwerkingsprocessen met als doel het opvangen van vervuild water en het hergebruik van afvalwater. Investeerders gebruiken de BUWATEC watersilo’s als een belangrijk onderdeel van hun DBFO-projecten. Dit komt in meerdere maten ook doordat point-of-use behandelingen (per locatie) economisch steeds interessanter wordt.

Voordelen afvalwatertanks bij BUWATEC

  • Eenvoudige installatie voor de opslag van afvalwater, koelwater, spoelwater en ketelwater.
  • De watertanks zijn een unieke infrastructuur voor de opslag en behandeling van afvalwaterzuiveringen.
  • De watertanks voor waterzuiveringsinstallaties zijn modulair en aanpasbaar naar capaciteitsbehoefte.
  • De watersilo’s voor afvalwater zijn flexibel vanwege eenvoudige uitbreiding of het ontmantelen en her te gebruiken van de watertank.